คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is Facebook and Author is จิระพงษ์ วรรณสุทธิ์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
จิระพงษ์ วรรณสุทธิ์.  2560.  การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook live. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Jiraphong_Wannasut.pdf (1.6 MB)