คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 3 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is กระบวนการขึ้นรูป  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ธิติกานต์ บุญแข็ง.  2556.  การประยุกต์วัสดุปอซโซลานเป็นวัสดุประสานทดแทนในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Thitikan_Boo.pdf (15.55 MB)