คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สราวุธ พรทิพย์.  2554.  ความสัมพันธ์ของปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Sarawuth_Por.pdf (6.01 MB)