คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is กระเทียม--เครื่องมือและอุปกรณ์ and Author is รชต มณีโชติ  [Clear All Filters]
2555
รชต มณีโชติ.  2555.  การพัฒนาเครื่องแกะและคัดแยกกระเทียมพร้อมอุปกรณ์ลำเลียง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิขาวิศวกรรมอุตสาหการ