คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การจัดการความรู้  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
อุทัย อันพิมพ์.  2554.  การจัดการความรู้เพื่อการทำเกษตรประณีตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์PDF icon Uthai_Unp.pdf (28.18 MB)
สุพัตรา โฉมงาม.  2556.  การจัดการความรู้และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Supattra_Chomngam.pdf (154.17 MB)
ฐิตาภัทร์ อุทธการ.  2557.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายเพื่อการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย : กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Titapat_Utthakan.pdf (5.76 MB)
นนทวัชร์ ทองคำ.  2555.  ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ของบริษัททีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน): กรณีศึกษาศูนย์ปฏิบัติการโครงข่ายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon Nonthawat_Tho.pdf (7.82 MB)