การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายเพื่อการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย : กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Titleการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายเพื่อการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย : กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsฐิตาภัทร์ อุทธการ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberZ ฐ329ก 2557
Keywordsการค้นคืนสารสนเทศ, การจัดการความรู้, ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ, วิจัย--ฐานข้อมูล, เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย
Abstract

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายเพื่อการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผู้วิจัยได้ออกแบบโครงสร้างออนโนโลยีผลงานวิจัยที่จัดเก็บในรูปแบบเว็บแอพลิเคชั่นใช้ภาษาพีเอชพี และฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลงานวิจัยในอนาคต การทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยวิธีการแบล็คบ๊อกและประสิทธิภาพการค้นคืนสารสนเทศด้วยค่าความแม่นยำ ค่าความระลึกและประสิทธิภาพโดยรวม นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์และการแบ่งหมวดหมู่ของออนโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คนและประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบด้านการใช้งานระบบโดยผู้ใช้งานทั่วไป จำนวน 30 คน ด้วยแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า ระบบมีประสิทธิภาพการค้นคืนสารสนเทศอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าความแม่นยำเท่ากับ 0.98 ค่าความระลึกเท่ากับ 0.97 และประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 0.97 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์และการแบ่งหมวดหมู่ของออนโทโลยีอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.84, SD=0.40) และด้านการใช้งานระบบอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.85, SD=0.38) ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน สรุปได้ว่าออนโทโลยีและระบบที่ได้พัฒนาขึ้นโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ได้อย่างเหมาะสม

Title Alternate Application of semantic web technologies for knowledge management in research domain : a case study of Ubon Ratchathani primary educational service area office 5