คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  [Clear All Filters]
2555
นิภาพร อุดมทรัพย์ถาวร.  2555.  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของลูกค้าศูนย์บริการรถยนต์ญี่ปุ่นในจังหวัดอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Nipaporn_Udomsapthaworn.pdf (42.56 MB)
ทัศนีย์ รัตนชัย.  2555.  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานพยาบาลของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ และอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Tassanee_Rat.pdf (16.94 MB)
ธงชัย กุลสถิรวงษ์.  2555.  การศึกษาผลกระทบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Thongchai_Kul.pdf (5.56 MB)