การศึกษาผลกระทบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี

Titleการศึกษาผลกระทบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsธงชัย กุลสถิรวงษ์
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ธ117
Keywordsการบริหารลูกค้าสัมพันธ์, ความพอใจของผู้ใช้บริการ, คุณภาพการให้บริการ, บริการลูกค้า, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี, โทรศัพท์ในธุรกิจ
Abstract

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของบริษัทแอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นคุณลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของลูกค้าที่แตกต่างกัน เพื่อศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการของลูกค้าที่แตกต่างกัน เพื่อศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการและเพื่อศึกษาปัญญาและอุปสรรคของคุณภาพการให้บริการ ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.2 อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.8 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.2 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 36.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5000-10000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 38.0
ผลการวิเคราะห์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานีโดยรวมในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คุณภาพการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลำดับความสำคัญตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ และด้านความน่าเชื่อถือและวางใจได้
การเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยรวมและรายได้ไม่แตกต่าง การบริการลูกค้าสัมพันธ์มีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ พบว่า การบริการลูกค้าสัมพันธ์ ด้านสารสนเทศ ด้านกระบวนการ และด้านบุคลากร มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่การบริการลูกค้าสัมพันธ์ ด้านเทคโนโลยีไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Title Alternate The effects of customer relationship management on service quality of Advance Info Service Company Ubon Ratchathani Branch
Fulltext: