คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การซื้อขายหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์  [Clear All Filters]
2555
นิธินาถ วงศ์สวัสดิ์. (2555). ความตั้งใจในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Nitinart_Von.pdf (18.38 MB)