คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Keyword is การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สมภพ โคตรวงษ์.  2553.  ตัวแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เชิงนโยบาย. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Sompop_Kho.pdf (87.2 MB)