คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การวิเคราะห์ระบบ and Author is สุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย. (2552). ระบบจัดการสำหรับร้านให้บริการรับซ่อมคอมพิวเตอร์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Surajak_Pir.pdf (6.84 MB)