คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การวิเคราะห์ระบบ and Author is สุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย. (2552). ระบบจัดการสำหรับร้านให้บริการรับซ่อมคอมพิวเตอร์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Surajak_Pir.pdf (6.84 MB)