คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การสูบบุหรี่ในผู้หญิง  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ฐิติมา โกศัลวิตร. (2549). วัยรุ่นหญิงไทยกับบุหรี่และการสูบบุหรี่ในผู้หญิง. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Thitima_Kos.pdf (6.76 MB)