คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การตกแต่งภายใน and Author is เหมวรรณ พันธุ์ดี  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
เหมวรรณ พันธุ์ดี. (2554). การพัฒนาดินเผามวลเบาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนังภายในอาคาร. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Hammawan_Pun.pdf (30.11 MB)