คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is จุฑามาศ ปัดภัย  [Clear All Filters]
2556
จุฑามาศ ปัดภัย. (2556). การกำจัดฟีนอลด้วยเอนไซม์แลคเคสหยาบตรึง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jutamas_Padpai.pdf (37.35 MB)