คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is จิราพรรณ มีแวว  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
จิราพรรณ มีแวว. (2550). ประสิทธิภาพของชุดทดลองเรื่องสมบัติของแสงโดยใช้อุปกรณ์อย่างง่าย. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Chiraphan_Miwaeo.pdf (6.81 MB)