ประสิทธิภาพของชุดทดลองเรื่องสมบัติของแสงโดยใช้อุปกรณ์อย่างง่าย

Titleประสิทธิภาพของชุดทดลองเรื่องสมบัติของแสงโดยใช้อุปกรณ์อย่างง่าย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsจิราพรรณ มีแวว
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC จ534
Keywordsชุดทดลองเรื่องสมบัติของแสงโดยใช้อุปกรณ์อย่างง่าย, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, แสง--การทดลอง, แสง--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดทดลองเรื่องสมบัติของแสงโดยใช้อุปกรณ์อย่างง่าย สำหรับรายวิชาฟิสิกส์ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่องสมบัติของแสงด้วยวิธีทดลองโดยใช้ชุดทดลองที่สร้างขึ้นซึ่งชุดทดลองนี้ดัดแปลงมาจากชุดทดลองเดิมของ สสวท. โดยการนำเลเซอร์ไดโอดมาใช้เป็นแหล่งกำเนินแสงแทนกล่องแสงเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของชุดทดลองให้สามารถแสดงผลการทดลองได้ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกลุ่มที่ศึกษาคือนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 5 ห้องเรียน 185 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดทดลองเรื่องสมบัติของแสง แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีทดลองโดยใช้ชุดทดลองที่สร้างขึ้น วิเคราะห์ความก้าวหน้า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียน และความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ร้อยละและการทดสอบ t-test ตามลำดับ จากการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยของความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 34.62 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีทดลองโดยใช้ชุดทดลองที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดและจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น จึงสรุปได้ว่าชุดทดลองเรื่องสมบัติของแสงที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับใช้เรียนเรื่องสมบัติของแสงได้เป็นอย่างดี

Title Alternate The efficiency of apparatus to study properties of light