คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is จิราพรรณ มีแวว  [Clear All Filters]
2550
จิราพรรณ มีแวว.  2550.  ประสิทธิภาพของชุดทดลองเรื่องสมบัติของแสงโดยใช้อุปกรณ์อย่างง่าย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Chiraphan_Miwaeo.pdf (6.81 MB)