คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ภณิกชา วิชยปรีชา  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ภณิกชา วิชยปรีชา.  2555.  การพัฒนาตำรับยาฟีนาสเตอไรด์ในรูปแบบโปรนิโอโซมเพื่อเพิ่มการซึมผ่านทางรูขุมขน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติPDF icon Panikchar_Wic.pdf (6.06 MB)