คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is บุญชุบ บุญสุข  [Clear All Filters]
2555
บุญชุบ บุญสุข. (2555). การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาในวิถีชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Boonchup_Boo.pdf (6.34 MB)