คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 5 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is อนิรุตต์ มัทธุจักร์  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
กุลเชษฐ์ เพียรทอง, กมษา เจนวิจิตรสกุล, นิรันดร์ หันไชยุงวา, ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, อนิรุตต์ มัทธุจักร์.  2549.  การผลิตและวิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวโดยใช้เตาผลิตก๊าซชนิดไหลลง. PDF icon Kasama_Janvijitsakul.pdf (4.45 MB)
อนิรุตต์ มัทธุจักร์, กุลเชษฐ์ เพียรทอง, ชัยเดช เกษมนิมิตพร.  2558.  การศึกษาคุณลักษณะการกระแทกของลำพุ่งความเร็วสูงภายในของเหลว. PDF icon Anirut_Muttujak.pdf (2.42 MB)
อนิรุตต์ มัทธุจักร์, จรินทร์ เจนจิตต์, นฤพนธ์ ติดมา, อดิศร แย้มยวน.  2560.  การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สประหยัดพลังงานโดยการไหลแบบหมุนวน. PDF icon AnirutMatujak2560.pdf (27.7 MB)
บงกช จันทมาส, อนิรุตต์ มัทธุจักร์.  2560.  การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแบบ Vertical ports โดยวัสดุพรุนชนิดเซลลูลาร์เปิดและแบบลวดตาข่ายสแตนเลส. PDF icon Bongkoch_Junthamas.pdf (29.56 MB)
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา, นันทวัฒน์ วีระยุทธ, อนิรุตต์ มัทธุจักร์.  2547.  เครื่องอบแห้งแบบแผ่รังสี. PDF icon Ampaisak_Teeboonma.pdf (3.47 MB)