คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 5 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is อนิรุตต์ มัทธุจักร์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
กุลเชษฐ์ เพียรทอง, กมษา เจนวิจิตรสกุล, นิรันดร์ หันไชยุงวา, ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, อนิรุตต์ มัทธุจักร์.  2549.  การผลิตและวิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์จากฟางข้าวโดยใช้เตาผลิตก๊าซชนิดไหลลง. PDF icon Kasama_Janvijitsakul.pdf (4.45 MB)
อนิรุตต์ มัทธุจักร์, กุลเชษฐ์ เพียรทอง, ชัยเดช เกษมนิมิตพร.  2558.  การศึกษาคุณลักษณะการกระแทกของลำพุ่งความเร็วสูงภายในของเหลว. PDF icon Anirut_Muttujak.pdf (2.42 MB)
อนิรุตต์ มัทธุจักร์, จรินทร์ เจนจิตต์, นฤพนธ์ ติดมา, อดิศร แย้มยวน.  2560.  การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สประหยัดพลังงานโดยการไหลแบบหมุนวน. PDF icon AnirutMatujak2560.pdf (27.7 MB)
บงกช จันทมาส, อนิรุตต์ มัทธุจักร์.  2560.  การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแบบ Vertical ports โดยวัสดุพรุนชนิดเซลลูลาร์เปิดและแบบลวดตาข่ายสแตนเลส. PDF icon Bongkoch_Junthamas.pdf (29.56 MB)