คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is เอกชัย ดำเกลี้ยง  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
เอกชัย ดำเกลี้ยง.  2556.  การศึกษาขนาดที่เหมาะสมของไคโตแซนนาโนพาร์ทิเคิลสำหรับการนำส่งวัคซีนทางจมูก. ภ.ม (สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)PDF icon Ekachai_Dum.pdf (14.67 MB)