คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ธนกร หอมจำปา  [Clear All Filters]
2554
ธนกร หอมจำปา.  2554.  การหาเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมสำหรับเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) Tanagorn_Hom.pdf (64.61 MB)