คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is พงศธร ทวีธนวาณิชย์  [Clear All Filters]
2553
พงศธร ทวีธนวาณิชย์.  2553.  การบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนฟีนอลด้วยเซลล์ดักติด. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)PDF icon Pongsatorn_Taw.pdf (37.05 MB)