คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is อรรชนา สิทธิชัย  [Clear All Filters]
2554
อรรชนา สิทธิชัย. (2554). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยวเขตอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Unchana_Sit.pdf (27.06 MB)