คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is นพดล ชาสงวน  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
นพดล ชาสงวน.  2554.  การพัฒนาเนื้อดินเซรามิกส์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาบ้านกุดนาขาม. ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ Noppadon_Cha.pdf (16.51 MB)