คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สุรชัย วงชารี  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สุรชัย วงชารี.  2551.  การบำบัดมลภาวะอากาศในอาคารโดยการดูดซับด้วยถ่านมูลโคและถ่านกัมมันต์มูลโค. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Surachai_Won.pdf (38.86 MB)