คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ณัฏฐ์ สุวรรณกูฏ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ณัฏฐ์ สุวรรณกูฏ.  2554.  การศึกษาสมรรถนะของอีเจ็คเตอร์ที่ใช้หัวฉีดแบบเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดที่คอคอด. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Nat_Suv.pdf (32.18 MB)