คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ศิริพงษ์ สิมสีดา  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ศิริพงษ์ สิมสีดา.  2552.  กลไกการนำแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาพัฒนบรูณาการศาสตร์