คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is สมใจ หมายมั่น  [Clear All Filters]
2549
สมใจ หมายมั่น. (2549). การสกัดและตรวจสอบแอลคาลอยด์เบื้องต้นจากครอบตลับ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Somjai_Mai.pdf (4.86 MB)