การสกัดและตรวจสอบแอลคาลอยด์เบื้องต้นจากครอบตลับ

Titleการสกัดและตรวจสอบแอลคาลอยด์เบื้องต้นจากครอบตลับ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsสมใจ หมายมั่น
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQK ส237
Keywordsครอบตลับ, น้ำยาตกตะกอนแอลคาลอยด์, ปฏิกิริยาเกิดสี, สมุนไพร, แอลคาลอยด์--การตรวจสอบ
Abstract

ผลการศึกษาการสกัดและตรวจสอบชนิดของแอลคาไลน์ที่มีฤทธิ์ทางยา จากผล ลำต้น และใบของสุมนไพรครอบตลับ โดยการหมักด้วยตัวทำละลาย 4 ชนิด คือ เมทานอล เอทานอล แอซีโตน และน้ำ ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 168 ชั่วโมง พบว่าความสามารถในการสกัดของตัวทำละลายทั้ง 4 ชนิด เรียงลำดับจากมากไปน้อ ดังนี้ เมทานอล เอทานอล แอซีโตน และน้ำ เมื่อนำสารสกัดที่ได้ไปตรวจสอบ เพื่อยืนยันว่ามีสารแอลคาลอยด์โดยใช้น้ำยาตกตะกอน พบว่าให้ผลเป็นบวก ต่อมาน้ำยาตกตะกอนทั้ง 6 ชนิด คือ Dragondorffs, Hager?s, Krant?s, Mayer?s, Valser?s และ Wagner?s reagent แสดงให้เห็นว่าในสารสกัดทุกชนิดมีสารแอลคาลอยด์ เมื่อนำสารสกัดไปตรวจสอบแอลคาลอยด์เฉพาะกลุ่มโดยใช้ปฏิกิริยาเฉพาะและปฏิกิริยาการเกิดสีของแอลคาลอยด์กลุ่มอินโดล และไอโซควิโนลีน เพื่อยืนยันว่าเป็นอัลคาลอยด์ กลุ่มอินโดลและไอโซควิโนลีน น้ำยาที่ใช้ทดสอบได้แก่ กรดกำมะถันเข้มข้น กรดไนตริกเข้มข้น และ Erdmann?s reagent จากผลการตรวจสอบปฏิกิริยาการเกิดสีสามารถยืนยันได้ว่าในใบ ลำต้น และผลของครอบตลับ จะมีสารซึ่งมีโครงสร้างหลักเป็นแอลคาลอยด์กลุ่มอินโดล และไอโซควิโนลีน

Title Alternate Extraction and preliminary detextion of alkaloids form Abutilon indicum
Fulltext: