คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is นุชนภา ศรีธัญรัตน์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
นุชนภา ศรีธัญรัตน์. (2549). ผลกระทบของการแยกสารอินทรีย์ธรรมชาติที่มีต่อกระบวนการนาโนฟิลเตรชัน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Nuchnapa_Sri.pdf (4.55 MB)