ผลกระทบของการแยกสารอินทรีย์ธรรมชาติที่มีต่อกระบวนการนาโนฟิลเตรชัน

Titleผลกระทบของการแยกสารอินทรีย์ธรรมชาติที่มีต่อกระบวนการนาโนฟิลเตรชัน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsนุชนภา ศรีธัญรัตน์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD น724ผ
Keywordsการลดลงของฟลักซ์, การอุดตัน, นาโนฟิลเรชัน, น้ำ--การทำให้น้ำบริสุทธิ์--การกรอง, สัดส่วนสารอินทรีย์ธรรมชาติ, เครื่องกรองและการกรอง
Abstract

ผลกระทบของสัดส่วนสารอินทรีย์ธรรมชาติต่อการอุดตันบนนาโนฟิลเตรชันถูกทดสอบโดยใช้หน่วยทดสอบการกรองตามแนวดิ่งที่มีความเร็วคงที่ 300 รอบต่อนาที สารอินทรีย์ธรรมชาติเข้มข้นถูกแยกโดยการดูดซับบนเรซินแบบ XAD-8 เพื่อให้ได้สัดส่วนไฮโดรโฟบิก และการดูดซับบนเรซินแบบ XAD-4 เพื่อได้สัดส่วนทรานสฟิลิกและสัดส่วนไฮโดรฟิลิก การทดสอบ พบว่าการอุดตันบนนาโนฟิลเตรชันขึ้นอยู่กับสัดส่วนสารอินทรีย์ธรรมชาติ สำหรับที่ความแรงประจุต่ำและสูง พบว่า สัดส่วนไฮโดรฟิลิกแสดงการลดลงของฟลักซ์สูงสุดบนนาโนฟิลเตรชันความแรงประจุต่ำที่ 0.01 โมลต่อลิตร การลดลงของฟลักซ์สารละลายจากมากไปน้อยได้แก่ สัดส่วนไฮโดรฟิลิก สัดส่วนไฮโดรฟิลิก สารอินทรีย์ธรรมชาติที่ไม่ผ่านการแยก และสัดส่วนทรานสฟิลิกตามลำดับ อย่างไรก็ตามกราฟของฟลักซ์สารละลายของสัดส่วนไฮโดรโฟบิก สารอินทรีย์ธรรมชาติที่ไม่ผ่านการแยกสัดส่วนทรานสฟิลิกแสดงผลไม่แตกต่างกันมากที่ค่าความแรงประจุสูงที่ 0.05 โมลต่อลิตร อาจเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเกลือบนผิวของเยื่อกรอง ซึ่งส่งผลต่อกราฟการลดลงของฟลักซ์สารละลาย กราฟฟลักซ์สารละลายแสดงผลตามแบบจำลองการเกิดเค้ก สำหรับความแรงประจุต่ำที่ 0.01 โมลต่อลิตร สำหรับที่ความแรงประจุสูงที่ 0.05 โมลต่อลิตร แบบจำลองของขนาดรู แสดงผลตามผลการทดลอง เนื่องจากประจุของโซเดียม ส่งผลต่อผิวเมมเบรน และ/หรือ รู ของเมมเบรน

Title Alternate Effects of natural organic matter fractions on nanofiltration process
Fulltext: