คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is กรรณิกา พิรักษา  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
กรรณิกา พิรักษา. (2549). การออกแบบและพัฒนารูปแบบของบ้านพักฉุกเฉินเพื่อผู้ประสบอุทกภัย. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kannika_Pir.pdf (12.38 MB)