คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is Jarunee Anupan  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
Jarunee Anupan. (2006). A study of English reflexive interpretation by Thai University English Majors. Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathanee University, Ubon Ratchathani .
PDF icon Jarunee_Anu.pdf (2.41 MB)