คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 5 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is นิธิมา สุทธิพันธุ์  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล, นุตติยา วีระวัธนชัย, จรรยา อินทรหนองไผ่, นิธิมา สุทธิพันธุ์.  2545.  การใช้สมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Chutinun_Prasitpuripreecha.pdf (24.26 MB)
สุวรรณา ภัทรเบญจพล, นุตติยา วีระวัธนชัย, นิธิมา สุทธิพันธุ์.  2545.  ความรู้เรื่องการใช้ยาของประชาชนที่มาใช้บริการในร้ายขายยา จังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Suwanna_Pattarabenjapol.pdf (4.27 MB)
นิธิมา สุทธิพันธุ์, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล, โกวิทย์ ทองละมุล, พรทิพย์ วรนัยพินิจ.  2547.  ความไม่สอดคล้องวิถีวัฒนธรรมหมอยาพื้นบ้านอีสานกับระบบการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย. PDF icon Nithima_Suthipan.pdf (2.98 MB)
อารี วังมณีรัตน์, สุดารัตน์ หอมหวล, นิธิมา สุทธิพันธุ์.  2547.  น้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา. PDF icon Aree_Wangmaneerat.pdf (4.59 MB)
บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นิธิมา สุทธิพันธุ์, สุดารัตน์ หอมหวล, อารี วังมณีรัตน์, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, วริษฎา ศิลาอ่อน.  2544.  สำรวจและรวบรวมพืชสมุนไพรของจังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Bungorn_Sripanichkulchai.pdf (17.9 MB)