คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 5 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is นิธิมา สุทธิพันธุ์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อารี วังมณีรัตน์, สุดารัตน์ หอมหวล, & นิธิมา สุทธิพันธุ์. (2547). น้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา. อุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Aree_Wangmaneerat.pdf (4.59 MB)