คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 5 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is ประพนธ์ บุญเจริญ  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
ประพนธ์ บุญเจริญ, วันชัย อินทิแสง, นรินทร บุญพราหมณ์.  2550.  เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าพืชอาหารสัตว์ในสภาพพื้นที่ลุ่มดินทราย.
ประพนธ์ บุญเจริญ, นรินทร บุญพราหมณ์, วันชัย อินทิแสง.  2543.  เทคนิคการปรับปรุงผลผลิตทุ่งหญ้ารูซี่พืชอาหารสัตว์ที่ใช้ประโยชน์ผ่านมาแล้ว 3 ถึง 4 ปี. PDF icon Prapon_Boonjareon.pdf (6.23 MB)
ประพนธ์ บุญเจริญ, สุภาวดี แก้วระหัน, นพมาศ นามแดง, ประสิทธิ์ กาญจนา.  2547.  อิทธิพลของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective microoganisms (EM)) ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเจ้าสายพันธุ์ กข 7 ขาวดอกมะลิ 105 ในดินชุดร้อยเอ็ด. PDF icon Prapon_Boonjaroen.pdf (3.2 MB)
อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์, นิตยา วานิกร, ประพนธ์ บุญเจริญ.  2546.  การเปรียบเทียบสายพันธ์ุกกไทยในพื้นที่ลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. PDF icon Ariyapon_Pongrat.pdf (1.88 MB)
บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, ประพนธ์ บุญเจริญ.  2539.  การปลูกพืชตระกูลถั่วหลังนาในพื้นที่นาลุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี. PDF icon Boontium_Lerdsupawittana.pdf (1.59 MB)