คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 5 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is ประพนธ์ บุญเจริญ  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
PDF icon Prapon_Boonjarearn.pdf (8.11 MB)
PDF icon Prapon_Boonjareon.pdf (6.23 MB)
PDF icon Prapon_Boonjaroen.pdf (3.2 MB)
PDF icon Ariyapon_Pongrat.pdf (1.88 MB)
PDF icon Boontium_Lerdsupawittana.pdf (1.59 MB)