คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is มานัส ลอศิริกุล  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
PDF icon Pumisak_Intanon.pdf (1.18 MB)
PDF icon Prasit_Kanjana.pdf (5.22 MB)
PDF icon Poomsak_Intanon.pdf (3.37 MB)
นันทิยา หุตานุวัตร, มานัส ลอศิริกุล, ประสิทธิ์ กาญจนา, & ศรีสุดา มีชัย. (2549). โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง :กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Nantiya_Hutanuwatr.pdf (18.68 MB)