คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Author is Emmanuel Kabalisa  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Emmanuel Kabalisa. (2018). Development of rapid detectionfor burkholderia pseudomallei by loop-mediated isothermal amplification. College of Medicine and Public Health, Ubon Rachathani University, Ubon Rachathani.
PDF icon Emnanuel Kabalisa.pdf (1.27 MB)