คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is สุภารัตน์ สุขโท  [Clear All Filters]
2562
สุภารัตน์ สุขโท.  2562.  การพัฒนาแบบประเมินการทำงานบริเวณมือโดยราสซ์โมเดล. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ Suparat_Sooktho.pdf (80.68 MB)