คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ชุดาณัฏฐ์ อัครชินวณิชย์  [Clear All Filters]
2562
ชุดาณัฏฐ์ อัครชินวณิชย์.  2562.  การพัฒนานิโอโซมกักเก็บน้ำมันรำข้าวสำหรับนำส่งทางผิวหนัง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ Chudanut_Akarachinwanit.pdf (2.37 MB)