คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is พรรณพิมล ศรีทอง  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พรรณพิมล ศรีทอง. (2561). ทัศนคติการออมของครัวเรือนในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Punpimon_Srithong.pdf (939.53 KB)