คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is เริงศักดิ์ สายรัตน์  [Clear All Filters]
2561
เริงศักดิ์ สายรัตน์. (2561). ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Rerngsak_Sayrat.pdf (4.04 MB)