คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is เริงศักดิ์ สายรัตน์  [Clear All Filters]
2561
เริงศักดิ์ สายรัตน์.  2561.  ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Rerngsak_Sayrat.pdf (4.04 MB)