คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 5 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is เฉลียว บุญมั่น  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
นงนิตย์ ครองก่ำ, พยอม บุญมั่น, เฉลียว บุญมั่น.  2557.  การพัฒนาระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร สำหรับงานประกันคุณภาพ. PDF icon Nongnit_Krongkam.pdf (739.22 KB)
วีระ อวิคุณประเสริฐ, เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด, เฉลียว บุญมั่น.  2544.  การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของสารถูกละลายในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. PDF icon Weera_Awikunprasert.pdf (4.72 MB)
เฉลียว บุญมั่น, ชำนาญ แก้วมณี, วิชาญ แก้วเลื่อน.  2542.  การศึกษาระดับความต้องการโปรตีนในอาหารของกบบลูฟรอก. PDF icon Chaliew_Boonmun.pdf (454.33 KB)
อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, กาญจนา บันสิทธิ์, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, เฉลียว บุญมั่น.  2538.  การใช้แมลงธรรมชาติเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับไก่พื้นเมือง : การศึกษาชนิด ปริมาณ และคุณค่าทางอาหารของแมลง. PDF icon Uraiwan_Nilpetch.pdf (411.06 KB)
นันทิยา หุตานุวัตร, เฉลียว บุญมั่น, อุทัย อันพิมพ์, หนูพิศ ถุงเกษแก้ว.  2549.  ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร. PDF icon Nuntiya_Hutanuwatr_Yasothon.pdf (63.09 MB)