คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 5 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is เฉลียว บุญมั่น  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
นงนิตย์ ครองก่ำ, พยอม บุญมั่น, เฉลียว บุญมั่น.  2557.  การพัฒนาระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร สำหรับงานประกันคุณภาพ. PDF icon Nongnit_Krongkam.pdf (739.22 KB)
วีระ อวิคุณประเสริฐ, เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด, เฉลียว บุญมั่น.  2544.  การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของสารถูกละลายในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. PDF icon Weera_Awikunprasert.pdf (4.72 MB)
เฉลียว บุญมั่น, ชำนาญ แก้วมณี, วิชาญ แก้วเลื่อน.  2542.  การศึกษาระดับความต้องการโปรตีนในอาหารของกบบลูฟรอก. PDF icon Chaliew_Boonmun.pdf (454.33 KB)
อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, กาญจนา บันสิทธิ์, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, เฉลียว บุญมั่น.  2538.  การใช้แมลงธรรมชาติเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับไก่พื้นเมือง : การศึกษาชนิด ปริมาณ และคุณค่าทางอาหารของแมลง. PDF icon Uraiwan_Nilpetch.pdf (411.06 KB)