คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ณัฐพล ศิริสวัสดิ์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ณัฐพล ศิริสวัสดิ์.  2557.  คุณลักษณะการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสมปาล์มไบโอดีเซล-เอทานอลในเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Natthapon_Siriwat.pdf (1002.85 KB)