คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ประจันบาน อ่อนสนิท  [Clear All Filters]
2548
ประจันบาน อ่อนสนิท.  2548.  การออกแบบระบบป้องกันความเสียหายของคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายจากกระแสไฟดับ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและพัฒนาชนบท Prajunban_Aon.pdf (75.32 MB)