คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is อภิญญา อ่อนสาร  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อภิญญา อ่อนสาร. (2558). การกำจัดฟีนอลโดยเปอร์ออกซิเดสในถังปฏิกรณ์เยื่อกรองอัลตราฟิวเตรชั่น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Apinya_Onsarn.pdf (22.14 MB)